دلیل جراحی ترمیمی بینی ، اقدامات لازم عمل ترمیم بینی و بیهوشی در جراحی ترمیمی