ترمیم بینی
مشکل قوز در بینی
اگر پس از جراحی اولیه قوزی در پشت بینی شما ماندگار شده باید ارزیابی های دقیقی انجام شود، تا برای اصلاح نتیجه گیری شود باید غضروف یا پیوند کار شود .
ارتفاع بینی
باید بدانید که جراحی ترمیمی در صورتی امکان پذیر است که تغییر قابل توجهی در غضروف نوک بینی نشده باشد.
میزان بهبود 
این عمل چون حساسیت هایی دارد معمولا به یک عمل ریسکی قلمداد می شود ، بنابراین باید منطقی باشید و توجه کنید که درصد موفقیت در جراحی اولیه بدست آمده ممکن است دستخوش تغییر در جراحی ترمیمی شود آیا در این مورد با خودتان کنار می آیید؟  این سوال را از خود بپرسید آیا ارزشش را دارد ؟
بینی که پهن مانده
شاید نیاز به نازک کردن استخوان بینی یا نازک کردن غضروف بینی است یا ضخامت نوک بینی باعث این مسئله شده است؟ گاهی هم ممکن است بافت اضافی توسط زخم های جراحی اولیه ایجاد شده باشد.
مهم ترین قسمت احساسات بیمار

این قسمت را باز در مقالات بعد بیشتر به آن خواهم پرداخت اما باید به این مسئله اشراف داشته باشیم که عموما تصمیم به جراحی ترمیمی به علت تمایل به داشتن شکل ویژه ای از بینی می باشد و هیچ مشکلی در جراحی اولیه نبوده است اما عزیزانم ، باید ببینید توانایی تحمل تورم های طولانی ناشی از جراحی ترمیمی را دارید و در این کارزار می توانید با این موضوع دست و پنجه نرم کنید. در نهایت من برای تصمیم و احساس شما ارزش قائلم و بنظرم کوچکترین بهبود هم می تواند بسیار گرانبها باشد .